Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP “) společnosti JACK WEST s.r.o., se sídlem Kelč 550, IČ: 27797589, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29970, upravují vzájemná práva a povinnosti, ve kterých vystupuje společnost JACK WEST s.r.o. jako prodávající nebo zhotovitel a obchodní partner jako kupující nebo objednatel.

2. Kupujícím a objednatelem může být výlučně podnikatel (dále společně jako „zákazník“).

3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době jejich účinnosti. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

4. JACK WEST s.r.o. je oprávněn tyto VOP změnit a jejich změnu zveřejnit na svém webu nebo jiným vhodným způsobem.

5. Veškeré vztahy mezi JACK WEST s.r.o. a zákezníkem, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

II. Kupní smlouva
II.A Objednávky

1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány: osobně, písemně, e-mailem, přes e-shop či telefonicky.

II.B Uzavření kupní smlouvy

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná zákazníkem. JACK WEST s.r.o. vyrozumí zákazníka o přijetí objednávky a ceně zboží, včetně nákladů na dopravu a balného. Kupní smlouva je uzavřena závazným souhlasem zákazníka s konečnou cenou zboží, včetně balného a nákladů na dopravu. V případě katalogového zobrazení zboží nejde o nabídku ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku.

2. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

II.C Změny a zrušení kupní smlouvy

1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. JACK WEST s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje. V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

3. JACK WEST s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné zákazníkem, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

III. Cena zboží
III.A Cena zboží

1. Informace o ceně zboží jsou uvedeny v platném ceníku případně v cenové nabídce. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Zboží bude zákazníkovi dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž zákazník cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy.

3. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení zboží a dopravu.

4. Změna cen a technických parametrů zboží je vyhrazena. 5. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost společnosti JACK WEST s.r.o. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

IV. Smlouva o dílo

IV.A Objednávky

1. Objednávky na zhotovení díla jsou přijímány: osobně, písemně, e-mailem, přes e-shop či telefonicky.

2. JACK WEST s.r.o. se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro zákazníka dílo, které je specifikováno v objednávce potvrzené zákazníkem.

IV.B Uzavření smlouvy o dílo
1. Návrhem na uzavření smlouvy o dílo je nabídka učiněná společností JACK WEST s.r.o. na základě objednávky zákazníka. Smlouva o dílo je uzavřena doručením závazného souhlasu zákazníka s nabídkou včetně ceny.

2. Zákazník souhlasem s nabídkou společnosti JACK WEST s.r.o. potvrzuje, že se předem seznámil se zněním VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění účinném v okamžiku objednávky, a že souhlasí s cenou díla uvedenou v nabídce

IV.C Změny a zrušení smlouvy o dílo

1. Uzavřenou smlouvu o dílo lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Je-li k provedení díla potřebná součinnost zákazníka, určí mu JACK WEST s.r.o. lhůtu pro její plnění. Pokud lhůta uplyne marně, má JACK WEST s.r.o. právo poté, co upozorní zákazníka, od smlouvy odstoupit.

3. JACK WEST s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy o dílo nebo odstoupit od již uzavřené smlouvy o dílo v těchto případech:

• a. zboží, jehož je nezbytně nutno ke zhotovení díla se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje. V případě, že zákazník již zaplatil cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.
• b. nejde-li řádně dílo provést pro nevhodnost věci dodané zákazníkem nebo dle zákazníkova příkazu. Pokud již bylo provádění díla započato, JACK WEST s.r.o. přeruší jeho provádění až do výměny věci nebo změny příkazu zákazníka. Trvá-li zákazník na provedení díla dle zjevně nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci, má JACK WEST s.r.o. právo odstoupit od smlouvy.

4. JACK WEST s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy o dílo v případě opakované objednávky učiněné zákazníkem, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

IV.D Cena díla
1. JACK WEST s.r.o. a zákazník se dohodli, že cena díla bude určena na základě nabídky společnosti JACK WEST s.r.o. přijaté zákazníkem.

V. Platební podmínky

1. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit JACK WEST s.r.o. také náklady spojené s balením, pojištěním a dodáním zboží (dále jen náklady na dopravu).

2. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou ceny je JACK WEST s.r.o. oprávněn vyúčtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo společnosti JACK WEST s.r.o. na náhradu škody.

3. Vlastnické právo ke zboží nabývá v souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku zákazník zaplacením celé kupní ceny zboží. Vlastnické právo k dílu nabývá zákazník převzetím díla. Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka okamžikem jeho předání.

VI. Dodací podmínky

VI.A Místo a termín dodání

1. Místo dodání zboží či díla se řídí požadavky zákazníka, termín dodání se řídí požadavky zákazníka a možnostmi JACK WEST s.r.o. Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo JACK WEST s.r.o.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

3. Je-li JACK WEST s.r.o. podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem, je tento povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně zákazníka nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které JACK WEST s.r.o. nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a JACK WEST s.r.o. zákazníka o této situaci přiměřeně informuje, není zákazník oprávněn požadovat po společnosti JACK WEST s.r.o. sankce z takového prodlení.

5. Odmítne-li zákazník bezdůvodně, byť částečně, plnění dle uzavřené smlouvy nebo jiným způsobem znemožní společnosti JACK WEST s.r.o. splnit jeho závazky ze smlouvy, uhradí společnosti JACK WEST s.r.o. smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží či ceny díla, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

6. JACK WEST s.r.o. doporučuje, aby zákazník bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí společnosti JACK WEST s.r.o. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

VI.B Způsoby a náklady dopravy

1. Výběr přepravce a s tím spojenou ochranu zboží při transportu do místa dodání určuje a zajišťuje JACK WEST s.r.o. Náklady na balení, pojištění a dodání zboží či díla (dále jen náklady na dopravu) platí zákazník, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou zákazník akceptuje objednáním zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

1. JACK WEST s.r.o. v rámci poskytnutí zboží a služeb může zpracovávat následující osobní údaje zákazníků:

• Jméno, příjmení
• E-mailovou adresu
• Telefonní číslo
• IČO, DIČ
• Adresu sídla
• Název sídla
• Údaje spojené s platbou
• Údaje spojené s doručením objednávky

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení.

2. JACK WEST s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou

• poskytovatel informačního systému Helios
• případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Na e-mailovou adresu zákazníka (případně telefonní číslo) budou společností JACK WEST s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem odhlásit. E-mailová adresa a telefonní číslo bude za tímto účelem společností JACK WEST s.r.o. zpracovávána po dobu 3 let od posledního nákupu.

4. Zákazník má podle Nařízení právo:

• požadovat po společnosti JACK WEST s.r.o. informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u ní kopii takové informace,
• vyžádat si u společnosti JACK WEST s.r.o. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po společnosti JACK WEST s.r.o. výmaz osobních údajů – výmaz JACK WEST s.r.o. provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti JACK WEST s.r.o.,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost JACK WEST s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud. Jakožto plátce DPH musí společnost JACK WEST s.r.o. postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na daňových dokladech vydaných společností JACK WEST s.r.o.

VIII. Reklamace
1. Zákazník je povinen si zboží či dílo co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud se po jeho převzetí projeví vady zboží, má zákazník právo uplatnit u společnosti JACK WEST s.r.o. reklamaci tohoto vadného zboží a to bezprostředně po zjištění vady zboží. 2. Společnost JACK WEST s.r.o. neodpovídá za vady zboží v případě, že:

• zákazník o vadě při převzetí věděl, a přesto zboží převzal
• vadu zboží způsobil sám zákazník tím, že zboží používal v rozporu s návodem na jeho použití, skladování nebo obecně známá pravidla pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
• byla pro vadu zboží poskytnuta sleva z ceny zboží,
• vada vznikla v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí životnosti zboží,
• vada vznikla zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

3. JACK WEST s.r.o. vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem, o čemž vyrozumí zákazníka e-mailem, nebo telefonicky.

4. V případě, že vada zboží nebude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:
• odstranění vady, nebo
• přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. V případě, že vada zboží bude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na jednu z následujících variant:

• odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží,
• odstranění vady opravou věci,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupení od smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se myslí taková vada, o níž musel JACK WEST s.r.o. vědět již v době předání zboží a zároveň o ní nevěděl ani ji nemohl předvídat zákazník. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

6. Tato ujednání týkající se reklamace zboží se přiměřeně užije i pro reklamaci díla dle smlouvy o dílo dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

7. Rozdílnost odstínů barev nelze vzhledem k individuálnímu vnímání barev považovat za vadu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a JACK WEST s.r.o. se řídí českým právem.
2. Tyto VOP ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.
3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.9.2019.