Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti JACK WEST s.r.o., se sídlem Kelč č.p. 550, 756 43 Kelč, IČ 27797589, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29970 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu prodávajícího nacházejícího se na webové adrese www.jackwest.cz.  Adresa pro doručování elektronické pošty je eshop@jackwest.cz, telefon prodávajícího je 730 151 448.

I.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím podnikatel. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.

II. Kupní smlouva

II.1 Prodávající nabízí zboží k prodeji prostřednictvím e-shopu. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem by bylo zboží prezentované na webových stránkách. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2 Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Náklady na poštovné (dopravné) a balné jsou uvedeny samostatně, neplatí však pro dopravu mimo ČR. PRODÁVAJÍCÍ UPOZORŇUJE KUPUJÍCÍHO, ŽE BARVY ZOBRAZENÉ NA JEHO MONITORU NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI – NA BARVU MŮŽE MÍT VLIV NAPŘ. JAS MONITORU A DALŠÍ NASTAVENÍ MONITORU. JE PROTO DŮLEŽITÉ SE ŘÍDIT POUZE OZNAČENÍM VZORNÍKU BAREV RAL, COŽ JE CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÝ STANDARD PRO STUPNICI BAREVNÝCH ODSTÍNŮ. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ OHLEDNĚ BAREVNOSTI DOPORUČEJEME NAVŠTÍVIT PRODEJNU PRODÁVAJÍCÍHO. Tato skutečnost tedy nemůže být důvodem pro reklamaci.

II.3 Pro objednání zboží vytvoří zákazník prostřednictvím webového prohlížeče objednávku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, kupní ceně, parametrech zboží (barva, ovládání apod.) a dalších náležitostech, které jsou v objednávkovém formuláři označeny jako povinné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

II.4 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V této zprávě bude rovněž uvedeno, zda objednávku kupujícího prodávající akceptuje. Pokud ano, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu prodávajícího.

II.5 Kupní cena bude uhrazena buďto převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou nebo jiným způsobem, které nabízí webové rozhraní e-shopu. Až do okamžiku zaplacení plné kupní ceny není prodávající povinen na základě kupní smlouvy čehokoliv činit. Nebude-li kupní cena v plné výši zaplacena ani do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

II.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. Dodání zboží

III.1 Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 21. dnů od zaplacení kupní ceny (tedy od okamžiku připsání této kupní ceny na účet prodávajícího). O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě poškození zboží přepravcem se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje o dobu nutnou k odeslání nového nepoškozeného zboží. Dále může prodávající lhůtu dodání přiměřeně prodloužit z důvodů, které nebyl schopen ovlivnit (např. prodlení s dodáním komponentů od zahraničního dodavatele, extrémní a nečekaná vytíženost výroby apod.).

III.2 Prodávající je povinen zajistit dodání zboží „za první dveře“, není tedy povinen vynášet zboží do patra či jej umisťovat jinde, než za vchodové dveře objektu. Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při prvním předání, je oprávněn je prodávající uskladnit na náklady kupujícího. Zboží je povinen kupujícímu dodat teprve při zaplacení dodatečných nákladů na uskladnění a nové dodání. Přesáhne-li doba uskladnění zboží jeden měsíc, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, zboží si ponechat či jej zlikvidovat, a to dle svého uvážení. Kupujícímu v rámci vypořádání nároků po odstoupení smlouvy náleží buďto vrácení kupní ceny (ponížené o skladné a náklady prodávajícího) (v případě, že se zboží podaří zpeněžit prodejem třetí osobě) nebo nenáleží ničeho (v případě likvidace zboží pro jeho specifické parametry a tím pádem obtížnou prodejnost).

III.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci a zboží nepřevzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího, a to bezodkladně.

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Jelikož je veškeré zboží v tomto e-shopu prodáváno na míru, není toto zboží pro prodávajícího jakkoliv využitelné a je v podstatě neprodejné. Proto není možno od kupní smlouvy ohledně těchto věcí odstoupit (§ 1837 písm. d) občanského zákoníku), a to však s výjimkou následujících věcí (zboží), resp. jejich částí, které jsou pro prodávajícího využitelné: univerzální komponenty zboží, tj. šroubky, PVC krytky apod.

IV.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.4 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V. Reklamace

V.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající však neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením, špatnou údržbou (tedy nedodržování doporučeného návodu na údržbu) či nevhodným (špatným) zacházením se zbožím.

V.2 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je však povinen bezodkladně po zjištění vady zboží (tedy i před okamžikem uplatnění reklamace) zaslat prodávajícímu fotografickou dokumentaci či video dokumentaci tak, aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních nabídek

VI.1 Kupující dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas prodávajícímu k tomu, aby jako správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem jejich využití při poskytování služeb prodávajícího a při nabízení zboží či služeb či zprostředkování této nabídky. Souhlas se vztahuje na veškeré osobní údaje, které budou kupujícím prodávajícímu sděleny. Souhlas se poskytuje na dobu 10 let od jeho udělení. Kupující uděluje souhlas, aby prodávající poskytl tyto osobní údaje třetím osobám, a to za stejných podmínek, ve stejném rozsahu a za stejným účelem. Kupující si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od prodávajícího vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se kupující obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@jackwest.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VII.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VII.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

VII.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 

V Kelči dne 1.1.2017

 

 

 

 

 

 

Oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy

 

 Adresát:          JACK WEST s.r.o., se sídlem Kelč č.p. 550, 756 43 Kelč

                        e-mail: eshop@jackwest.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že   tímto   odstupuji/odstupujeme (*)   od   smlouvy   o   nákupu   tohoto zboží (*) /o   poskytnutí   těchto   služeb(*):

 

 

 

 Datum   objednání (*) /datum obdržení (*):

 

 

 

Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 

Adresa   spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 

Podpis   spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud   je    tento   formulář   zasílán   v   listinné   podobě): (*)